Privézorg Limburg

Cliëntenraad

Cliëntenraad
De cliëntenraad van Privezorglimburg (PZL) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënt. De inzet is een zo best mogelijke zorg, maar ook dat er goed naar u wordt geluisterd en dat u zo goed mogelijk wordt geïnformeerd, behandeld en bejegend. De cliëntenraad van PZL heeft een plek aan de overlegtafel van de directie van PZL. De cliëntenraad is adviseur en overlegpartner, heeft inspraak bij de totstandkoming van beleid en kijkt met een kritische blik naar het werk en plannen van PZL.


Medezeggenschapsorgaan
Deze medezeggenschap van de cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De directie van PZL is dan ook verplicht een cliëntenraad in te stellen en te faciliteren.

De cliëntenraad PZL moet representatief zijn voor de cliënten van PZL Daarom bestaat de cliëntenraad bij voorkeur uit cliënten van PZL.  Er zijn echter cliënten die hun belangen niet zelf kunnen behartigen; zij kunnen iemand uit hun kring van naasten vragen om namens hen in de raad zitting te nemen.


De cliëntenraad bepaalt zijn eigen werkwijze. Zo regelt hij zelf het aantal vergaderingen (met en zonder de directie), de wijze van besluitvorming, de onderlinge taakverdeling, het beheer van de financiën, de vertegenwoordiging van de raad en het contact met de cliënten


Wettelijke rechten
Om de belangen van de cliënten te kunnen behartigen, heeft de cliëntenraad informatie van de directie van PZL nodig en moet hij in de gelegenheid worden gesteld het eigen standpunt aan de directie kenbaar te maken. Deze voorwaarden om effectief te kunnen functioneren zijn in de WMCZ vastgelegd in een aantal rechten:

Recht op informatie
De directie van PZL moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft. Voor zijn adviesfunctie heeft de cliëntenraad specifieke informatie nodig over het voorgenomen besluit, inclusief de beweegredenen die tot het voorstel hebben geleid en de mogelijke gevolgen van de te nemen maatregelen. De directie van PZL moet de raad deze informatie tijdig verschaffen. 

Recht op overleg
De cliëntenraad heeft recht op geregeld overleg met de directie van PZL over het beleid.

Recht om te adviseren
De directie is verplicht om over voorgenomen beslissingen het advies van de cliëntenraad te vragen en daarbij een dusdanige termijn aan te houden dat de cliëntenraad daadwerkelijk in de gelegenheid is om een advies uit te brengen dat nog van invloed kan zijn op de te nemen beslissing. De cliëntenraad heeft het recht, maar niet de verplichting tot advies. Als de directie van PZL het niet eens is met het advies, moet zij eerst overeenstemming proberen te bereiken met de raad. Als dit niet lukt, kan zij van het advies afwijken. Zij deelt dit schriftelijk, met haar argumenten, aan de cliëntenraad mee. De cliëntenraad mag de directie ook ongevraagd adviseren over zaken die de raad belangrijk vindt.


De Cliëntenraad PZL  bestaat momenteel uit 4 leden die elk persoonlijk betrokken zijn bij PZL, hetzij als cliënt, familielid of mantelzorger:
Mevr N. Renet - Hanssen (vz), lid sinds april 2018
Mevr A. Scheeren - Mostard , lid sinds november 2020
Mevr A. Maessen, lid sinds maart 2021
Mevr S. Bonné - Aarts, lid sinds maart 2021


Vergaderfrequentie 5 maal op jaarbasis, waarvan 2 maal met management PZL.
Het werk voor de cliëntenraad is op vrijwillige basis.


Voor de locatie Aan de Baan staat nog een vacature open voor lidmaatschap van de cliëntenraad.


Cliënten en/of familie die graag op de hoogte willen blijven van activiteiten georganiseerd door de cliëntenraad kunnen hun emailgegevens doorgeven via onderstaand mailadres. Zij zullen dan door de cliëntenraad per mail geïnformeerd worden.

Email: clientenraad@privezorglimburg.nl